ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: impuls_euro_doelstelling2 (ID: 185)

Name: impuls_euro_doelstelling2

Display Field: OPNAME_UITTREKSEL

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Doelstelling 2 is een structuurfonds-initiatief van de Europese Gemeenschap met als doel de economische ontwikkeling en heropleving van achtergestelde regio's en stadsdelen te bevorderen. Het doelstelling 2 programma loopt van 2000 tot 2006 en wordt gefinancierd vanuit het 'Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)'. Net als doelstelling 1 is doelstelling 2 een "regionale" doelstelling omdat het toepassingsgebied ervan beperkt blijft tot bepaalde zones die worden begrensd aan de hand van nauwkeurige statistische en sociaal-economische criteria. Het gaat om gebieden die met structurele problemen te kampen hebben en daarom is de communautaire steunverlening in het kader van deze doelstelling op hun sociaal-economische omschakeling gericht. De zones die in aanmerking moeten worden genomen zijn bepaald op basis van: <ol type = A> een bevolkingsplafond specifieke criteria per gebiedstype. Zo is een volledige lijst van de in aanmerking komende regio's opgesteld. Bron: http://europa.eu.int Doel:Visualisatie en afbakening van het Doelstelling 2 gebied voor de stad Antwerpen. Aanmaak:Het subsidieprogramma voor de stad Antwerpen van Doelstelling 2 is territoriaal of regionaal : het heeft enkel betrekking op Antwerpen Noord-Oost, bestaande uit de omgeving van het spoorwegemplacement, de Noordelijke wijken Dam-Schijnpoort met uitlopers naar Oud-Borgerhout, de Kanaalzone in Merksem, Luchtbal en Deurne. Binnen dit gebiedgerichte kader werden er drie inhoudelijke maatregelen gedefinieerd: duurzame economie, duurzame werkgelegenheid, stedelijke ontwikkeling. Tevens werd er bij collegebesluit van 7 november 2001 een keuze gemaakt voor vier investeringszones: de zone van het spoorwegemplacement, de zone Dam-Schijnpoort, de Stationsomgeving en de kanaalzone-luchtbal.

Copyright Text: SW ism BZ/SSO/STAT

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata