ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: impuls_euro_urban2 (ID: 187)

Name: impuls_euro_urban2

Display Field: OPNAME_UITTREKSEL

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Urban 2 is de opvolger van Urban 1 en is een specifiek stedelijk structuurfonds-initiatief van de Europese Gemeenschap opgestart in het kader van de duurzame stedelijke ontwikkeling van probleembuurten binnen de Europese Unie. Het project loopt van 2000 tot 2006 en wordt gefinancierd vanuit het 'Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)'. Algemeen richt Urban 2 zich enerzijds op de promotie van de ontwikkeling en toepassing van vernieuwende ontwikkelingsmodellen voor de sociale en economische regeneratie van probleembuurten. Concreter is vanuit Urban 2 co-financiering mogelijk voor projecten die: de leefomstandigheden verbeteren (bouwblokrenovatie, groencreatie, ...); jobs creëren op de terreinen milieu, cultuur en/of publieke dienstverlening; voorzien in de integratie van achtergestelde groepen via opleiding en training; milieuvriendelijk openbaar vervoersystemen wensen te ontwikkelen; efficiënte energiebeheerssystemen ontwikkelen en gebruik maken van hernieuwbare energie; informatie-technologieën gebruiken. Urban 2 is in dit verband een regionaal afgebakend programma. Anderijds heeft het initiatief ook de bedoeling om informatie- en ervaringsuitwisseling met betrekking tot deze materie binnen de Europese Unie te versterken. Bron: http://europa.eu.int, AG Vespa. Doel:Visualisatie en afbakening van het Urban 2 gebied voor de stad Antwerpen. Aanmaak:Het subsidieprogramma voor de stad Antwerpen van URBAN II heeft enkel een gebiedsgericht luik: het heeft enkel betrekking op het district Hoboken, het Kiel en de Scheldeboord. Binnen dit gebiedgerichte kader werden er drie inhoudelijke maatregelen gedefinieerd: economie en werkgelegenheid, milieu, mobiliteit.Tevens werd er bij collegebesluit van 8 februari 2002 een keuze gemaakt voor twee investeringszones: zone petroleum installaties Zuid en omgeving;zone Sint-Bernardsesteenweg - Abdijstraat - Tir.

Copyright Text: SW ism BZ/SSO/STAT

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata