ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: impuls_fed_grootstedenbeleid (ID: 188)

Name: impuls_fed_grootstedenbeleid

Display Field: OPNAME_UITTREKSEL

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Het Grootstedenbeleid is een instrument van de Federale regering dat in het kader van het regeerakkoord 1999-2003 werd opgestart om de problematiek van de sociale en economische heropleving van achtergebleven wijken samen met de betrokken (groot)steden aan te pakken. De Wet van 17 juli 2000 en haar uitvoeringsbesluiten hebben het Grootstedenbeleid verder verankerd en hebben er de budgettaire basis voor gelegd. De vier hoofddoelstellingen van het federaal Grootstedenbeleid zijn: het verhogen van de levenskwaliteit in de steden; het verbeteren van de levensvoorwaarden; het bevorderen van de veiligheid, de heropleving van de economische activiteit. Binnen dit kader worden verschillende grootstedelijke projecten gefinancierd die volgens de principes van subsidiariteit en het aangaan van een contractuele resultaatsverbintenis gebiedsgericht of thematisch kunnen worden ingevuld. Deze "stadscontracten" omvatten per stad of gemeente alle projecten die via het Grootstedenbeleid ge(co)financierd worden. Per project worden in detail en programmagewijs de context, de doelstellingen, de indicatoren, de resultaten en het toegewezen bedrag uitgewerkt. Het project liep tot 2003. Het jaar 2004 wordt algemeen als een overgangsjaar gezien.Doel:Visualisatie en afbakening van het gebeidsgerichte luik van het federaal Grootstedenbeleid voor de stad Antwerpen. Aanmaak:Het subsidieprogramma voor de stad Antwerpen van het federaal Grootstedenbeleid heeft drie inhoudelijke luiken waarvan één een daadwerkelijk gebiedsgerichte aanpak voorstaat en de twee andere in principe gericht zijn op een bepaalde doelgroep: gebiedsontwikkeling Spoor Noord, Integrale aanpak prostitutie, integrale aanpak jongerencriminaliteit.In de praktijk concentreerde de integrale aanpak van de prostitutie zich op het Schipperskwartier en werd dit luik dus ook gebiedsgericht ingevuld. De intekening die gebeurde, betreft enkel het luik gebiedsontwikkeling Spoor Noord en gebeurde op basis van de statistische sectoren. Spoor Noord verwijst naar een 24 ha groot spoorwegterrein midden in dit gebied, waar de NMBS de laatste jaren al haar activiteiten heeft afgebouwd. Het vernieuwde emplacement moet de motor worden van nieuwe ontwikkelingen die ten goede komen van dit stadsdeel. Het oude spoorwegemplacement zal de komende jaren omgeturnd worden tot een stedelijk parklandschap, waarbij de nadruk ligt op de sport-, recreatie- en ontmoetingsmogelijkheden die het park kan bieden. Het park zal 17 ha groot zijn. De resterende 7 ha zijn bestemd voor commerciële- en woonfuncties.

Copyright Text: SW ism BZ/SSO/STAT

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata