ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: RUP_contour (ID: 223)

Name: RUP_contour

Display Field: OPNAME_UITTREKSEL

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:Het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen vervangen wordt door zogenaamde ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De gewestplannen blijven wel nog geldig zolang ze niet vervangen zijn door deze nieuwe plannen. Er kunnen RUP’s worden opgemaakt op de volgende niveaus : gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een deel of delen van het grondgebied van het Gewest; provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een deel of delen van het grondgebied van de provincie; gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een deel of delen van het grondgebied van de gemeente. De ruimtelijke uitvoeringsplannen vertrekken steeds vanuit de visie van het door het overeenkomstig niveau opgemaakt ruimtelijk structuurplan. Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat: een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is; de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer; een weergave van de feitelijke en juridische toestand; de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is; in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; in voorkomend geval, het ruimtelijk veiligheidsrapport, het planmilieueffectenrapport en/of de passende beoordeling. (zie ook BPA-contouren) Bron: http://www.ruimtelijkeordening.be Doel:De laag geeft de contouren van de goedgekeurde en in onderzoek zijnde RUP's weer en dient ter ondersteuning van de ruimtelijke planning en de adviesverlening in Antwerpen op alle beleidsniveaus. Het is een belangrijke informatielaag bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid via ruimtelijke analyse, kartografie, en geautomatiseerde dossierafhandeling. Aanmaak:De laag werd opgemaakt volgens de richtlijn ‘Technische richtlijn voor de uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen in vectorformaat- versie 1.0 oktober 2001’. Zie http://web.gisvlaanderen.be/gis/gistechniek/aanbevelingen/contour.jsp site gis Vlaanderen. RUP’s opgemaakt door de hogere overheden (GRUP of PRUP) moeten volgens het decreet digitaal worden overgemaakt aan de gemeente waarin ze gelegen zijn.

Copyright Text: Stadsontwikkeling/planningscel

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata