ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: srsa_02_ecostad_pg (ID: 231)

Name: srsa_02_ecostad_pg

Display Field: id

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:In het s-RSA wordt het toekomstige ruimtelijke beleid van de stad Antwerpen voorgesteld. Dit beleid is opgebouwd uit een generieke of stadsbrede visie en een actieve of projectmatige aanpak. Het generieke beleid kan als volgt beschreven worden: · Het generiek beleid is opgebouwd uit zeven beelden: waterstad, ecostad, havenstad, spoorstad, poreuze stad, dorpen en metropool en megastad. Deze beelden vormen samen het collectieve geheugen van de inwoners en bezoekers van de stad. · Vanuit een generieke benadering betekent het strategisch beleid het vooropstellen van een aantal doelen, gestructureerd volgens de beelden van de stad, die op hun beurt strategische selecties en maatregelen bepalen. Deze selecties vormen de basis voor de selectiekaarten. · De beelden van de stad vormen het referentiekader waarmee elk project dat betrekking heeft op Antwerpen, rekening mee dient te houden. Dit kader wordt opgebouwd uit regels opgemaakt vanuit elk beeld. Daar de generieke regels betrekking hebben op het ganse grondgebied van de stad, dient ook het actief beleid (de ruimtes, programma’s en projecten) zich hiernaar richten Het beeld van de ‘ecostad’ is één van de zeven beelden binnen het s-RSA. Dit beeld pleit voor een levendige open ruimte, waar de stedelijke leefkwaliteit wordt verhoogd door de bewoners groene ruimten aan te bieden om elkaar te ontmoeten, te recreëren en te ontspannen. Deze groene ruimten hoeven er niet allemaal uit te zien als parken of stadsbossen. Open langschappen dragen bij tot de diversificatie van groene ruimten in en rondom de stad. Om hun gebruikswaarde voor de inwoners van de stad te verhogen dienen deze zones toegankelijk te zijn voor het publiek, door middel van paden voor voetgangers en fietsers. Op basis van deze definitie van groene ruimtes, kan er een stedelijke parkstructuur worden aangeduid. Deze parkstructuur moet instaan voor een continue en open ruimte die meer levenskwaliteit biedt in alle districten. De structuurbepalende elementen hierin zijn: waternetwerk, groengebieden, ontbrekende schakels, stads(rand)bossen, agrarische landschappen ( stedelijke en regionale landschappen; open ruimte snippers) en snippers in de bebouwde ruimte. Doel:Visualisatie van de selectiekaart 02-ecostad van het sRSA,De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. De selectiekaart is geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten Aanmaak:De selectiekaarten zijn het resultaat van de omzetting van de zeven opgemaakte beelden van de stad naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen.

Copyright Text: Stad Antwerpen/SW

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata