ArcGIS REST Services Directory
JSON

Layer: srsa_06c_wonen_pg (ID: 238)

Name: srsa_06c_wonen_pg

Display Field: id

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Samenvatting:In het s-RSA wordt het toekomstige ruimtelijke beleid van de stad Antwerpen voorgesteld. Dit beleid is opgebouwd uit een generieke of stadsbrede visie en een actieve of projectmatige aanpak. Het generieke beleid kan als volgt beschreven worden: · Het generiek beleid is opgebouwd uit zeven beelden: waterstad, ecostad, havenstad, spoorstad, poreuze stad, dorpen en metropool en megastad. Deze beelden vormen samen het collectieve geheugen van de inwoners en bezoekers van de stad. · Vanuit een generieke benadering betekent het strategisch beleid het vooropstellen van een aantal doelen, gestructureerd volgens de beelden van de stad, die op hun beurt strategische selecties en maatregelen bepalen. Deze selecties vormen de basis voor de selectiekaarten. · De beelden van de stad vormen het referentiekader waarmee elk project dat betrekking heeft op Antwerpen, rekening mee dient te houden. Dit kader wordt opgebouwd uit regels opgemaakt vanuit elk beeld. Daar de generieke regels betrekking hebben op het ganse grondgebied van de stad, dient ook het actief beleid (de ruimtes, programma’s en projecten) zich hiernaar richten Het beeld van de ‘dorpen en metropool’ is één van de zeven beelden binnen het s-RSA. Dit beeld is onderverdeeld in enkele subbeelden: policentrische stad, erfgoed, wonen, werken en recreatie. Het subbeeld van ‘dorpen en metropool – wonen’ wenst aandacht te besteden van de woonfunctie binnen Antwerpen, waarbij de voormalige emigratie van de autochtone bevolking, zelfs na stabilisatie, extra aandacht behoeft. Het wegwerken van de oorzaken van een mogelijke suburbanisatieproces is de enige manier om het proces zelf te weren. Er moet een nieuw evenwicht gezocht worden: tussen open en bebouwde ruimte, tussen hoogbouw en laagbouw, tussen huur – en koopwoningen, tussen verschillende woonvormen en woontypes, tussen woningen van verschillende prijs en kwaliteit. Om dit te bereiken dienen: er nieuwe woningen en woonvormen te worden aangeboden, selectieve inwonersinstroom gestimuleerd te worden en het openbaar domein gebruikt te worden als rode draad binnen dit ganse proces. De selecties binnen dit beeld vormen samen de woningprogrammatie kaart. Op basis van een hele reeks criteria worden er gebieden geselecteerd en specifieke ontwikkelingsregels – afkomstig uit de verschillende beelden van de stad – opgelegd. Doel:Visualisatie van de selectiekaart 06C_wonen van het sRSA,De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. De selectiekaart is geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten Aanmaak:De selectiekaarten zijn het resultaat van de omzetting van de zeven opgemaakte beelden van de stad naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen.

Definition Expression: N/A

Copyright Text: Stad Antwerpen/SW

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates