ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: conventie_Della_Faille (ID: 166)

Name: conventie_Della_Faille

Display Field: LINK

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Op 27 mei 1910, zijn voor mij, Meester Gheysens, notaris aan de residentie van Antwerpen, verschenen:MEDEBELANGHEBENDEN “DELLA FAILLE”die hebben verklaard om, onder de gangbare en rechtsgaranties en vrij van alle hypotheek- en privilegerechten en van alle ontbindende rechtsvorderingen en andere (financiële) lasten, en met garantie tegen alle onduidelijkheden, uitwinningen en eender welke andere algemene verhinderingen, aan de Stad Antwerpen, vertegenwoordigd door zijn College van de Burgemeester en Schepenen, voor wie Mr. Jean Devos, Ridder van de Orde van Leopold, Burgemeester van Antwerpen, handelt, bijgestaan door Mr. Auguste Possemiers, Ridder van de Orde van Leopold, gewestelijke Secretaris, beiden in Antwerpen verblijvend, het volgende te verkopen, in eigendom af te staan en te transporteren:1°. De helft van de gebieden, aangeduid door een rode kleur/tint en de letter B op het plan nr. 1 hier bijgevoegd, gelegen in Wilrijk, met een totale oppervlakte van 8 348 m². Deze helft heeft een oppervlakte van 4 174 m², de andere helft is gratis afgestaan aan de Stad krachtens artikel 11. 2°. De gebieden, aangeduid door een rode kleur en de letter C op het plan nr. 2 hier bijgevoegd, gelegen in Wilrijk, met een oppervlakte van 200 397, 32 m².3°. De gebieden, aangeduid door een rode kleur en de letter D op het plan nr. 3 hier bijgevoegd, gelegen in Wilrijk en Berchem, van een oppervlakte van 156 419, 73 m². 4°. De gebieden, aangeduid door een rode kleur en de letter E op het plan nr. 4 hier bijgevoegd, gelegen in Wilrijk, met een oppervlakte van 45 436, 36 m². 5°. De gebieden, aangeduid door een rode kleur en de letter F op het plan nr. 5 hier bijgevoegd, gelegen in Wilrijk, met een oppervlakte van 24 525, 64 m². 6°. De gebieden, aangeduid door een rode kleur en de letter G op het plan nr. 6 hier bijgevoegd, gelegen in Wilrijk, met een oppervlakte van 39 845, 62 m². 7°. De gebieden, aangeduid door een rode kleur en de letter H op het plan nr. 7 hier bijgevoegd, gelegen in Berchem, met een oppervlakte van 3 106, 22 m².8°. De gebieden, aangeduid door een rode kleur en de letter I op het plan nr. 8 hier bijgevoegd, gelegen in Berchem, met een oppervlakte van 10 207, 14 m². Deze plannen, opgesteld op 4 mei 1910 door Mr. Gondrexon, beëdigde landmeter in Antwerpen en door M. Van den Bergh, beëdigde landmeter, bestuurder van de Stad Antwerpen, zullen, na erkenning en paraaf, toegevoegd blijven aan deze akteEigendomsrechtenPrijsDe huidige verkoop vindt plaats volgens de prijs van 5,50 frank per m² en het totale bedrag van de verkoopsprijs, opgesteld volgens de oppervlaktes aangeduid door de opmetingen van Mr. Gondrexon en Van den Berg, bedraagt2.662.616.16 frank. De verkopers erkennen dat ze dit bedrag hebben ontvangen van de Stad Antwerpen, in waarden in hun volledige overeenstemming, waarvan er een ontvangstbewijs is.De partijen eigenen zich het recht toe om een nieuwe contradictoire opmeting te laten uitvoeren. Het groter of het kleiner verschil, dat zou kunnen bestaan, zal vergoed worden aan de verkopers of aan de Stad Antwerpen op grond van het bedrag van 5,50 frank per m². VoorwaardenArt. 1. – De eigendommen hierboven beschreven worden verkocht in de staat en de toestand waarin ze zich op dit moment bevinden met alle bomen en gebouwen die zich er bevinden. De verkopers verklaren niets te waarborgen wat betreft de aard van de bodem of de materialen die er zich zouden kunnen bevinden. De verkopers verklaren om van de verkoop het volgende te vrijhouden:1°.- alle grenspalen, vergulde stenen, enz. die hun rangnummer of het wapenschild van hun familie dragen. 2°.- de omheiningen, poorten en hekken die zich langs de “Zandstraat” bevinden. 3°.- de omheiningen, poorten en hekken die zich langs de “Nachtegaalstraat” bevinden en die opgehaald kunnen worden door de verkopers vanaf het moment dat de Stad ze vervangen heeft. 4°.- de twaalf grenspalen in steen, geplaatst aan de ingang van het kasteel “den Brandt”, en de straatstenen die er deel van uitmaken, de afsluiting in ijzer en het hek die de twee toegangen tot de grote boulevard/dreef beheersen. 5°.- de omheining, geplaatst langs de weg, genoemd “de baan van de ridders/ruiters”. De verkopers zullen, bij afloop van de lopen huurcontracten, de twee boerderijen, die zich op de verkochte gebieden bevinden, ontruimen zonder de tussenkomst van de Stad Antwerpen. Ze zullen dan onmiddellijk overgaan tot de afbraak van deze gebouwen nadat ze op de gewestelijke kas een bedrag van 300 frank hebben gestort. Dit bedrag stelt de waarde voor van de materialen die voortkomen uit de afbraak. Art. 2.- De eigendommen worden verkocht met al hun actieve en passieve, zichtbare en verborgen, doorlopende en onderbroken erfdienstbaarheden, beschikbaar voor de kopende Stad om ze te doen geleden en om zich te verdedigen tegen anderen, maar zonder de tussenkomst en zonder de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de verkopers. Art. 3.- De Stad Antwerpen zal, te tellen vanaf vandaag, in het bezit en het genot treden van de verkochte eigendommen, behalve wat er hierboven vermeld staat inzake de twee boerderijen ; de Stad moet de lopende huurcontracten die er zouden kunnen bestaan respecteren en verkrijgt de huurprijzen en de grondpachten (landhuur) vanaf vandaag. Art. 4. – De Stad Antwerpen zal vanaf vandaag de publieke belastingen van de verkochte eigendommen verdragen. Art. 5.- De Stad Antwerpen verklaart om de huidige aankoop te doen omwille van de publieke bruikbaarheid, met het oog op de ontwikkeling van een publiek park en de verbetering van het stedelijke wegennet. Art. 6.- De overdrachten (boedelafstanden) die in deze akte afgekondigd worden, worden gedaan met het oog op de verwezenlijking van het plan nr. 9, toegevoegd aan deze akte, die, binnen de grenzen bepaald door een groene zoom, de oprichting van het vermelde park inhoudt. De verschillende voordelen toegekend door de verkopers aan de Stad Antwerpen worden bepaald door dit doel van algemeen belang. Art. 7.- De partijen verklaren dat, in geval van vervreemding van het deel van het eigendom van Brandt, gelegen tussen het gebied beschreven onder 2° hierboven en de rijweg van Antwerpen naar Wilrijk, wat het deel is dat niet gekleurd is op het pan nr. 2 en dat nr. 266, 267, 265, 263b, 261a, 260, 262a, 268a, 269c en delen van nr. 269d|2, 259, 129 en 128a van het gebied B van het kadaster van dit deel inhoudt, zal onderworpen worden aan bepaalde voorwaarden, die de eventuele begunstigden van deze gebieden verplichten om het algemene huidige aanzien (uiterlijk) van hun eigendom te beschermen/behouden; aan bepaalde verbodsregels om te bouwen en uiteindelijk, in het geval van verkoop, aan een voorkeursrecht toegekend aan het project van de Stad Antwerpen. De Stad Antwerpen verplicht zich tegenover de verkopers van deze akte, in het geval dat de Stad in gebreke zou gesteld worden om dit voorkeursrecht uit te oefenen, om het recht uit te oefenen en te vervolledigen door de zo verworven eigendommen en het park waarvan er sprake is. De Stad Antwerpen heeft enkel na het verstrijken van een termijn van 20 jaar vanaf vandaag de vrijheid om af te zien van zijn voorkeursrecht of om de genoemde gebieden, die ze heeft verworven van de eventuele begunstigden, te gebruiken voor andere doelen Art. 8.- De Stad Antwerpen staat de verkopers toe om de gebieden begrensd door een gele zoom op plan nr. 10, toegevoegd aan deze akte, te exploiteren en om op deze gebieden te (laten) bouwen onder de voorwaarden en modaliteiten die de Stad Antwerpen zal opleggen aan de kopers van de overschotten van de gebieden verworven door de Stad voor de ontwikkeling van het park en de verbetering van het stedelijke wegennet en die begrensd zijn op het plan nr. 9 door een gele zoom.Deze voorwaarden en modaliteiten zijn de volgende:“De gebieden in verkoop maken deel uit van een geheel waaraan de verkoopster het kenmerk van bewoond park met aantrekkelijke woningen wil opleggen.”“De minimumoppervlakte van elk perceel/kaveling ligt vast op 1000 m². Het is de kopers verboden om de gekochte gebieden onder te verdelen in percelen van minder dan 1000 m². De percelen kunnen in het deel van de gebieden begrensd door de rode arcering/streep op het plan nr. 10 hier bijgevoegd toch een minimumoppervlakte van 600 m² bevatten.“De koper is verplicht om op het verkochte gebied, binnen de twee jaar vanaf de dag van het verlijden van de koopakte, op straffe van een boete van 100 frank per dag van vertraging, een particuliere woning te bouwen.” Dit bouwwerk moet geïsoleerd worden en de hoofd- en zijgevels moeten volledig gebouwd worden in zichtbare materialen en een architecturaal/bouwkundig karakter voorstellen. De hoogte van deze constructie kan niet lager zijn dan 7 meter en niet hoger dan 17 meter, te beginnen vanaf het gebied waar de constructie uit de bodem gaat tot aan de kroonlijst. Deze hoogtebeperking is niet van toepassing op torentjes, torens, koepelgewelven en mansardedakens. “Voor elke constructie moet de koper het plan van de vermelde gevels, die duidelijk de hoogte van de constructie en de materialen aanduidt, onderwerpen aan de goedkeuring van de verkoopster. “De verkoop kan de verkoopster enkel definitief binden na de goedkeuring van het gevelplan. “De koper wordt verplicht om de goedgekeurde plannen in alle punten uit te voeren en hij kan er geen enkele verandering aan toebrengen zonder de goedkeuring van de verkoopster. “Als de plannen na goedkeuring niet precies uitgevoerd werden, heeft de verkoopster het recht om, op kosten van de koper, de constructies, drie dagen na hem er zijn mening over gegeven te hebben via een eenvoudige aangetekende brief van de post, te doen slopen“Het is voor altijd verboden om op dit gebied of in de gebouwen die er gebouwd zijn een industriële of commerciële vestiging op te richten of te exploiteren, o.a., zonder dat deze opsomming iets uitputtend (beperkend) heeft: café, restaurant, familiepension, ontuchthuis, kledingwinkel, opslagplaats, magazijn of eender welk verkooppunt, klooster, school, internaat, crèche, tehuis, ziekenhuis, kuuroord, dans-, concert of theaterzaal. Gebouwen toegewijd aan vereringen en de bijgebouwen van deze gebouwen kunnen in de toegeëigende gebieden opgericht worden, onder toestemming van de verkoopster.Het is de koper verboden om op een afstand minder dan 6 meter van de rooilijn op de hoofdverkeerswegen van 20 meter breedte en meer, en op een afstand van minder dan 4 meter op de hoofdverkeerswegen waarvan de breedte minder dan 20 meter is. Deze terugloopzone van 6 of van 4 meter moet als tuintje gebruikt worden. De koper wordt verplicht om het zo aan te leggen en om dit kenmerkt te behouden.“De tuintjes moeten op heel hun ontwikkeling aan de voorzijde van de publieke weg afgesloten worden met behulp van een opengewerkte, architecturale afrastering in ijzer, koper of brons, met uitsluiting van het gietwerk in ijzer dat steunt op een onderbouw van gehouwen steen, hardsteen of porfier/purpersteen van 30 centimeter hoogte op 25 centimeter breedte, waarvan de buitenkant zich op de rooilijn bevindt. “De totale hoogte van deze omheining, afrastering en onderbouw kan niet groter zijn dan 1m50. “Identieke onderbouwen en afrasteringen van dezelfde hoogte moeten gevestigd worden op de zijgrenzen van de tuintjes tussen de rooilijn van de voorgevel en de grens van de publieke weg en normaal op de hoofdlijn van deze weg. “De pilasters in metselwerk zijn verboden. Het is ook verboden om het hekwerk van de afrastering te bedekken met behulp van platen in plaatijzer e.d.. De plannen van de afrasteringen moeten onderworpen zijn aan de goedkeuring van de verkoopster. “De uitsteeksels voor bordes, balkons, loggia’s, voorgebouwen/uitsprongen zijn toegestaan op een deel van de terugloopzone als het architecturale kenmerk van de constructie er door verbeterd wordt, zonder dat deze uitsteeksels op meer dan 1 meter de terugloopzone aantasten. “De koper moet voor hem en zijn rechthebbenden op de stand van een open ruimte, zonder er een zelfs tijdelijke constructie te kunnen bouwen, een strook gebied van minstens 4 meter tussen de zijgevels van zijn constructie en de scheidingsgrens van zijn gebied met het aangrenzende perceel te laten, opdat in elke veronderstelling de constructies op minstens 8 meter van elkaar liggen. De toelating van uitsteeksel voor architecturale noodwendigheden, voorzien in het vorige artikel, strekt zich uit tot deze strook gebied. “Wanneer de oppervlakte van het gebied minstens 2 000 m² bereikt, is het toegestaan aan de koper om er een groep van twee identieke constructies te bouwen en wanneer deze oppervlakte minstens 3 000 m² bereikt een groep van 3 aangrenzende constructies. “Voor de groepen van 2 aangrenzende huizen mag de voorgevel niet kleiner zijn dan 16 strekkende meters en niet hoger dan 24 strekkende meters. Voor de groepen van 3 aangrenzende huizen mag ze niet kleiner zijn dan 24 strekkende meters en niet hoger dan 36 strekkende meters. Groepen van meer dan 3 aangrenzende huizen zijn niet toegestaan, wat ook de oppervlakte van het gebied is.“Om het pittoreske kenmerk van het landschap te behouden, moet de koper, binnen de grenzen van het mogelijke, waken over het behoud van de bomen en hij kan enkel bomen kappen als het onvermijdelijk is om ze te doen verdwijnen.“De koper mag deze bomen enkel kappen met de toestemming van de verkopers en hij wordt verplicht om, als het geval zich voordoet, te voorzien in de exclusieve kosten voor hun vervanging, binnen de termijn en op het tijdstip aangeduid door de verkopers. “De koper wordt bovendien verplicht de ligging die hij voorstelt om zijn constructie op te richten te doen goedkeuren door zijn verkopers en hij moet zich onderwerpen aan die zijn beslissing in dit opzicht. “Het is voor verboden om, op straffe van een boete van 100 frank voor elke overtreding, gronden te storten of om constructiematerialen op de naburige gebieden te stapelen. “Voor de percelen van gebieden die onmiddellijk aangrenzen aan het publieke park, gecreëerd door de Stad Antwerpen, is er bovendien uitdrukkelijk aangegeven dat geen enkele voorgevel of niet-bewerkte muren zichtbaar mag zijn vanuit dit park. “Geen enkel van deze percelen heeft toegangsrecht tot dit park. “De kopers van deze percelen moeten, op het esthetische vlak, de plannen van de voorgevel van de muren van de omheining en van de constructies die ze willen bouwen, onderwerpen aan de Stad Antwerpen. Muren moeten op hun exclusieve kosten opgericht worden en berust volledig op hun gebied. “De Stad Antwerpen eigent zich het recht toe om de te bewerken materialen en de hoogte van de muur van de omheining en van de voorgevels aan te geven, zelfs van de zijgevels, zowel voor de hoofdgebouwen als voor de bijgebouwen die uitgeven op het park, op enige afstand dat ze gevestigd zijn van de grens van dit park. “De Stad schrijft het karakter dat deze muren en voorgevels moeten bekleden voor om harmonieus verbonden te zijn met de naburige huizen en om, vanuit dit park, een architecturaal geheel voor te stellen dat aangenaam is voor het oog. “Het is toegestaan om uitzicht te hebben op het park van de stad, zonder dat een uitsteeksel toegestaan wordt. De ramen en openingen die op het park uitgeven moeten opgesteld worden op de hoogte en op de manier die de Stad Antwerpen aangeeft in elk particulier geval volgens de aard van de constructie en het architecturale voorkomen dat ze voorstelt van de kant van dit park. “Alle bovenvermelde clausules zijn strikt verplicht. Als de koper of zijn rechthebbenden zich er niet naar richten, heeft de verkoopster het recht om de ontbinding van de verkoop na te streven met een schadevergoeding.” De verschillende bovenvermelde voorwaarden vormen reële lasten en geen persoonlijke verplichtingen. Ze dragen aan de Stad Antwerpen een verkoop van waardevolle activa (van de eigendom van de beoogde gebieden) over. De verkopers erkennen bijgevolg dat deze voorwaarden in hun geheel, ten voordele van het gewestelijke domein (wegennet en publiek park) een dominant grondbezit vormen, een erfdienstbaarheid die de gebieden belast die toebehoren aan de verkopers, een grondbezit dat dient, dat eruit bestaat dat, voor altijd, in het belang van zowel het wegennet als het aanzien van het gewestelijke domein, deze domeinen en de constructies het aanzien, het kenmerk en de voordelen, die de partijen zich aanvankelijk hier hebben willen geven, voorstellen. Art. 9.- Het exploiteren van de gebieden beoogd door de eerste alinea van artikel 8 bevat de start, in het voordeel van de verkopers, van de straten en van de lanen aangeduid op het plan nr. 10 door de kleuren geel en roze. Deze straten en lanen worden, voor zover hun basis zich bevindt op het grondgebied van de Stad Antwerpen, gebouwd op kosten van de verkopers, volgens de volgende voorwaarden: a/ De wegberm van deze straten en lanen, aangeduid door een gele kleur op het plan nr. 10 wordt gratis toegestaan, om vrij te zijn van elke (financiële last) of erfdienstbaarheid, aan de Stad Antwerpenb/ De kosten van de riool- en bestratingswerken, zoals de Stad Antwerpen ze laat uitvoeren, zijn ten koste van de verkopers. Het bedrag van hun offerte moet, op de eerste vraag van de Stad Antwerpen en voor de toekenning van de werken, gestort worden op de gewestelijke kas.c/ Deze nieuwe straten en lanen moeten verlicht worden met behulp van lantaarns, waarvan het aantal vastgelegd wordt door de Stad Antwerpen. Deze lantaarns moeten geplaatst worden op kosten van de verkopers. De verkopers moeten bij voorbaat aan de Stad Antwerpen een bedrag van 1200 frank per lantaarn betalen. d/ De berijdbare weg moet uitgevoerd worden in “tarmacadam”, “talmac” of gelijkaardige materialen. De stoepen moeten betegeld zijn. Op de beplante hoofdverkeerswegen kan een strook stoep van een breedte van 1m50 vanaf de borduur voorzien blijven van stenen, op voorwaarde dat een gepaste begrinding verkregen wordt, behalve rond de bomen. e/ De verkopers behouden de vrijheid om te bouwen of om te verkavelen naar hun eigen zin in de delen van het plan nr. 10, omringd door een grijze strook, bijgevoegd aan deze akte, onder voorbehoud van de inachtneming van de wetten en reglementeringen.f/ De afgesneden banen vermeld op het plan nr. 10 moeten identieke dimensies hebben; de omtrek van de omringde banen moet ook in acht genomen worden. Deze omringde banen kunnen vervangen worden door de afgesneden banen met een breedte gelijk aan de omtrek van de omringde banen. Deze mogelijkheid om een afgesneden baan te vervangen door een omringde baan is echter niet van toepassing op de afgesneden banen van een omtrek van 10, 20 of 30 meter.Art. 10. – De Stad Antwerpen moet onmiddellijk de basis van de lanen in het roze gekleurd op het bijgevoegde plan nr. 10, veranderen in communicatieweg en op haar kosten een stedelijk luxewegennet aanleggen. Bovendien moet zij op dezelfde manier de “Nachtegaalstraat” aanleggen vanaf de “Dikke Wêe” tot aan de grens van zijn grondgebied, door aan de hoofdverkeersweg een breedte van 22 m te geven. De “Zandstraat” (buurtweg nr. 5) vanaf de “Dikke Wêe” tot aan de hoogte van de “Lange Kruishofstraat” (buurtweg nr. 3) krijgt een breedte van 20 m. Voor dit doel kennen de verkopers gratis, om vrij te zijn van elke (financiële) last en erfdienstbaarheid, aan de Stad Antwerpen een strook grondgebied toe van een diepte van 4 m op heel de omvang van hun eigendom van het voorste gedeelte van de “Nachtegaalstraat” en van elke kant van deze straat, en 3 meter diepte op heel de omvang van eigendom van het voorste gedeelte van de “Zandstraat” tot aan de hoogte van de “Kruishofstraat”. Ze doen bovendien afstand van alle rechten die ze eventueel zouden kunnen hebben op de basis van deze wegen (“Nachtegaalstraat” en “Zandstraat”) en op de bomen die er zich bevinden. Ten slotte moet de Stad Antwerpen op dezelfde manier een directe toegangsweg aanleggen die de “Brandt” verbindt met de uiterste straten of lanen die momenteel aangelegd zijn in het stedelijke wegennet en gelegen zijn binnen de huidige omsluiting van de Stad Antwerpen. De aanpassing die aangeduid zijn in dit artikel worden gedaan op kosten van de Stad Antwerpen. De Stad behoudt echter, wat de “Nachtegaalstraat” en “Zandstraat” betreft, het recht om de wegennetkosten terug te winnen volgens de fiscale reglementeringen van de Stad Antwerpen, ten laste van de aanwonenden. De werken aangeduid door dit artikel moeten binnen een termijn van 2 jaar uitgevoerd worden, vanaf het verlijden van de huidige, in de volgorde aangeduid door artikel 13. Art. 11.- De verkopers kennen gratis aan de Stad Antwerpen het gebied, verworven aan de basis van de publieke wegen toe, aangeduid op het bijgevoegde plan nr. 10 door een roze lijn, onder de letter A en onder de letter B. Voor deze laatste, is het gratis afstand doen enkel van toepassing op de helft, de andere helft is verworven door de Stad Antwerpen volgens hetgeen voorafgaat (zie het bijgevoegde plan nr. 1).Art. 12.- De partijen verstaan onder stedelijk wegennet alle elementen van de aanpassing van de publieke weg: de aanleg van de rijweg en van de stoepen, de installatie van de verlichtingsbuizen en –toestellen, van het netwerk van de goten en van de water- en gasleidingen, binnen de grenzen van de bestaande contracten met de rechtsverkrijgende genootschappen. Art. 13.- De verwezenlijking van de werken voorzien in artikel 10 worden binnen het jaar uitgevoerd, vanaf 1 maart 1910 voor de wegen in het roze gekleurd op het bijgevoegde plan nr. 10; binnen de 2 jaar voor de toegangsweg waarvan er hierboven sprake is, de “Nachtegaalstraat” en de “Zandstraat”. Art. 14. – De Stad Antwerpen zal de manoeuvrevlakte omvormen tot parkjes/pleinen of tot speelpleinen die de helft van de oppervlakte van deze bouwterreinen bedragen. De rest (van de oppervlakte) moet een bebouwde woonwijk vormen, die onderworpen is aan de voorwaarden die beschreven zijn in het artikel 8 hierboven. De Stad zal deze clausule/dit artikel verwezenlijken vanaf het ogenblik dat de manoeuvrevlakte door de bevoegde autoriteiten ter beschikking van de Stad wordt geplaatst. Art. 15. – De Stad Antwerpen waarborgt de verkopers dat de dienst van de elektrische trams die deel uit maakt van het netwerk van Antwerpen binnen een termijn van twee jaar geïnstalleerd zal worden op het domein van de “Brandt”. De tram moet langs de “Zandstraat” rijden, binnendringen in de laan/boulevard van 80 m breed (aangeduid door de letter B op het bijgevoegde plan nr. 10), de grote ring van 20/22m breed volgen, om dan uiteindelijk het centrum van de gemeente Wilrijk te bereiken. De dienst moet normaal binnen de twee richtingen gedaan worden. Art. 16. – De straten en landen aangeduid op het bijgevoegde plan nr. 10 en die het deel van de bouwterreinen van de “Brandt” toegewezen/bestemd voor de verkopers betreffen/bedekken, moeten verbonden worden met de publieke wegen die reeds bestaan of die gecreëerd moeten worden via wegen van dezelfde grootte, gebouwd op kosten van de gemeente Wilrijk en volgens de paarse streep aangeduid op het bijgevoegde plan nr. 10. Art. 17. – Het park waarvan er sprake is, moet met behulp van hekken, geplaatst door de Stad Antwerpen omheind worden op zijn grenzen aangeduid door een gearceerde streep op het bijgevoegde plan nr. 9. De rest van zijn omlijning, aangeduid op hetzelfde plan door een volle streep, moet omheind worden door de omheiningmuren van aangrenzende eigendommen. Dit deel moet, tot het moment van de bouw van deze constructies, voorzien worden van een tijdelijke omheining, op kosten van de Stad Antwerpen. Art. 18. – Het is de Stad Antwerpen verboden om gedurende 30 jaar te bouwen of te exploiteren in het deel van het park dat begrensd wordt door een groene rand en dat gelegen is in het westen van de “Nachtegaalstraat” van de vestigingen van commerciële aard. Dit verbod is echter niet van toepassing op het deel van de eigendom dat gelegen is tussen de gebieden onder 2 en de baan van Antwerpen naar Wilrijk, en waarvan er sprake is onder nr. 7 van de verkoopsvoorwaarden hierboven, in het geval dat de Stad Antwerpen er eigenaar van zou worden, behalve de beperkingen die vermeld zijn ten laste van de Stad Antwerpen in artikel 7 hierboven. Art. 19. – De voorwaarden van artikel 8 hierboven zijn toepasbaar op het gebied aangeduid door de letter X op het bijgevoegde plan nr. 10 en die een diepte heeft van 60 m vanaf de toekomstige rooilijn van de “Zandstraat” (63 m vanaf de huidige rooilijn) en een voorgevel van 120 m in het voorste gedeelte van deze straat, met deze drievoudige afwijking:dat de constructies die er gebouwd worden aangrenzend kunnen zijn, maar ze moeten wel een architecturaal karakter vertonen. dat ze geëxploiteerd kunnen worden als cafés, hotels, restaurants en commerciële vestigingen.en dat de terugloopzone van 6 m, zowel van de kant van de “Nachtegaalstraat” als de kant van de “Zandstraat” gebruikt kan worden als terras, de verplichtingen inzake de omheining blijven onveranderd. Art. 20. – De partijen sluiten van de gebieden aangeduid op het plan n. 2 onder de letter b, een perceel van een oppervlakte van 312.50 m² van de verkoop uit. Dit perceel is aangeduid op hetzelfde plan door een blauwe kleur en is niet inbegrepen in de oppervlakte van de vermelde gebieden b. De verkopers willen exclusief dit perceel van 312.50 m² binnen de 3 jaar vanaf vandaag gebruiken voor de constructie van een familiekapel/kerkje, met een architecturaal karakter, volgens de voorgevelplannen die, wat het esthetische standpunt betreft, onderworpen moeten worden aan de Stad Antwerpen. Afgezien van wat er voorafgaat inzake de oppervlakte, moeten alle voorwaarden die opgesomd zijn in artikel 8 hierboven strikt toegepast worden op dit perceel van 312.50 m². Dit perceel is dus ook belast ten belange van het gemeentelijke domein van de Stad Antwerpen. De Stad Antwerpen aanvaardt de erfdienstbaarheid gecreëerd door artikel 8. Art. 21. – De Stad Antwerpen verklaart de huidige koop te doen krachtens het besluit van de Gewestelijke Raad van 24 januari 1910 en onder voorbehoud van de toestemming door de hogere autoriteiten, met het terugwerkend effect, volgens artikel 1179 van de strafcode. Art. 22. – Alle huidige kosten en erelonen zijn ten koste van de Stad Antwerpen. Art. 23. – Voor de uitvoering van dit contract, verklaart de Stad Antwerpen om een woningstemming te doen in het hotel de-Ville in Antwerpen.

Copyright Text: SW/V/SV

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata